S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

Naša cena 6,90 EUR
skladom
Naša cena 254,90 EUR
skladom
Naša cena 199,00 EUR
skladom

NOVINKY

arr3Predstavujeme Vám MIUI 8 !!! MIUI je užívateľské rozhranie založené na systéme Android, ktoré je milované nespočetným...

NAJPREDÁVANEJŠI

Naša cena 113,90 EUR
skladom
Naša cena 211,90 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky mistores.eu platia pre nákup v internetovom obchode http://www.mistores.eu. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.


Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.mistores.eu je spoločnosť TradeON s.r.o. 

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy upravené obchodnými podmienkami mistores.eu zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy upravené obchodnými podmienkami mistores.eu zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení. 

 

2. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. 

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. 

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar, poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu do 15 dní od vrátení objednaného tovaru. 

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak nebol tovar zabalený v pôvodnom obale a bez známok používania. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z dôvodu poškodenia tovaru. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

 

3. Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov v zmysle Občianského zákonníka, môže však byť prehlásením v záručnom liste uvedená aj dlhšia. (platí pre fyzické osoby)

Záručná doba všetkým osobám /firmám/, používajúcich výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, je stanovená Obchodným zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca, je stanovená na 12 mesiacov od dňa zakúpenia ak nie je dohodnutá inak. (platí pre právnciké osoby / firmy)

  Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar pri prevzatí v prípade zistenia poškodenia tovar nepreberajte a je potrebne spísať zápisnicu spolu s kurierom. Pri poškodenej objednávke odporúčame túto skutočnosť ihneď konzultovať telefonicky s predajcom (kontakt v sekcií "kontakty") V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

 

V prípade ak:

 • ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 • ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci, právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na primeranú zľavu z ceny. 

 

 • ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené nasledovnými skutočnosťami:

 • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je odovzdaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
 • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
 • Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.
 • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
 • Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)
 • Výrobok bol mechanicky poškodený.
 • Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.

 

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho, resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu, resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4. Platobné odmienky

Spôsob platby

 1. Bankovým prevodom na účet predávajúceho IBAN:  SK17 0900 0000 0051 1007 5903  
                                                                   BIC/SWIFT: GIBASKBX 
   vedený v Slovenskej Sporiteľni.
 2. Formou dobierky pri prevzatí tovaru
 3. Osoný odber - možné len po dohode s predávajúcim na adrese určenej pre osobný odber.

5. Dodacie podmienky

Dodacia doba objednaného tovaru, ktorý máme na sklade je 2 pracovné dni. Dodacia doba objednaného tovaru, ktorý nie je skladom je 10 pracovných dní. V čase od záväznej objednávky až po dodanie tovaru kupujúcemu, má tento právo na informácie ohľadom predpokladaného termínu dodania. Tieto informácie mu budú poskytnuté predávajúcim mailom, prípadne telefonicky. Mailova adresa a telefónne čísla sú uvedené v kontaktoch na www.MiSTORES.eu. V prípade akýchkoľvek komplikácií s dodaním tovaru, je kupujúci včas informovaný mailom, prípadne telefonicky.

6. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku, t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote v prípade ak predmetom odstúpenia nie je celá objednávka pozostávajúca z viacerých častí 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanoveniami § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov ako aj fyzické osoby - nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z..

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

7. Storno poplatky pri odstúpení od zmluvy

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhradykúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu za účelom dodania tovaru. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

V prípade kúpy tovaru prostredníctvom portálu Heureka.sk je spoločnosť oprávnená poskytnúť spoločnosti: Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Praze v oddiel C, vložka 218977, ktorý je prevádzkovateľom portálu Heureka.sk, Vaše osobné údaje za účelom skvalitnenia naších služieb a zvýšenie spokojnosti zákazníka.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas s ich spracúvaním odvolať.

 

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že predávaný tovar nemusí pochádzať z oficiálnej distribúcie, z čoho vyplýva, že je potrebné ho reklamovať iba u predávajúceho, v prípade poistenia produktu proti náhodnému poškodeniu je možné takýto produkt reklamovať u zmluvných partnerov a to: Generali poisťovňa a.s., pôjdeto.sk.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho, riadia sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Viď Reklamačný poriadok.

11. Ostatné práva a povinnosti

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za priamu škodu, ušlý zisk, stratu príležitosti pokiaľ túto ujmu kupujúcemu priamo nespôsobil svojim zavinením alebo konaním.

Právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej vyššie uvedeným spôsobom riadia sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne Obchodného zákona.

Vlastnícke právo k predávaným hnuteľným veciam sa nadobúda prevzatím veci a riadnym zaplatením celej dohodnutej kúpnej ceny.

 

MmIyMz